กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


 
วิสัยทัศน์
“มีความเป็นเลิศด้านการบริการ การพัฒนานักศึกษาและการสร้างสัมพันธ์กับศิษย์เก่า”
 
พันธกิจ
                  1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
                  2. พัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
                  3. บริการนักศึกษาเพื่อเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
                  4. สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า
 
ค่านิยม
                  SACFIT
                  S - รับผิดชอบต่อสังคม (Social Devotion)
                  A - พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Agility)
                  C - การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)
                  F - ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer & Stakeholder Focus)
                  I - มุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation Focus)
                 T - ใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน (Usability of Technology)