สายตรง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายภาคภูมิ ทิทา
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผ่านอีเมล์ tpakpu@kku.ac.th