กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

  สายภายใน โทรศัพท์/แฟกซ์
ผู้อำนวยการ 44754  
สารบรรณ / หน้าห้องผู้อำนวยการ 44544 043 202 356

งานพัฒนานักศึกษา

หัวหน้างาน 45555  
กิจกรรมนักศึกษา 45553
45556
44752
44545
ระเบียนกิจกรรม 44546
42314
วินัยนักศึกษา 45629
44541
นักศึกษาวิชาทหาร 45602
  45554

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนการศึกษา 44549  
44550
บริการนักศึกษาพิเศษ 44551
บริการให้คำปรึกษา/จัดหางาน 44885 089 273 5334
บริการสนเทศ 42494 043 202 357
กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ/เงินยืมฉุกเฉิน 44547 043 202 380

084 428 5994
  42323
  44548

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

หัวหน้างาน 42356  
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 42357 043 202 525
  44542  

หน่วยอำนวยการ

บุคคล 44543 -
สารบรรณ 44544 -
สารสนเทศ 44540 -