ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567


ป้อนรหัสนักศึกษา
*** ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบพบว่า ข้อมูลของตนไม่ถูกต้อง หรือ ไม่มีรายชื่อของตน หรือ พบรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามประกาศ ให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือแก้ไข KKUMAIL ที่งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หรือส่งแบบคำร้องฯ (ออนไลน์) ที่ลิงก์ https://kku.world/voter ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะถือว่าจำนวนและรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 ถูกต้อง
ดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ที่ลิงก์ https://kku.world/z77ctกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์