คณะกรรมการบริหาร กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายภาคภูมิ ทิทา
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นายณัฐพล พวงคต
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
 นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายราชพร ปทะวานิช
หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์